PROCÉS I ETAPES

El procés de redacció del POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que permet que tots els veïns i veïnes de Deltebre puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys i que té el seu primer instrument en aquesta pàgina web.

Dividim el procés de redacció del POUM en diverses fases:

FASE 1. AVANÇ DEL POUM
FASE II. INFORMACIÓ PÚBLICA
FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
FASE IV. EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS
FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM
FASE VI. SOL·LICITUD D'INFORMES
FASE VII. APROVACIÓ DEFINITIVA

Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
2. Plànols d’informació i d’ordenació
3. Normes urbanístiques
4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
6. Documentació d’avaluació ambiental
7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
8. Memòria social