QUÈ ÉS EL POUM?

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Deltebre i en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs. Per tant, té un paper rellevant en la manera en com es tractaran en un futur a Deltebre elements com:

L’ordenació del sól i els usos i activitats a potenciar al municipi

El POUM classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) i regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

Les necessitats socials i econòmiques

El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques detectades, a partir de l’ordenació dels espais públics, la dotació d'habitatges, l'ordenació d'infraestructures, la previsió d'equipaments públics, etc..

La protecció del medi ambient

El POUM haurà de vetllar per la protecció del medi ambient a partir de la protecció dels espais de valor ambiental, l’ordenació de la mobilitat, la previsió d'espais lliures i zones verdes o l'adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic.

La protecció del patrimoni cultural

Es treballarà amb l’ordenació del patrimoni arquitectònic a través de la confecció de catàlegs de béns arquitectònics a protegir.